Szanowny Odbiorco,

uprzejmie informujemy, że Diversey Polska Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest przez Diversey Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 134 reprezentowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023959, NIP: 522-010-03-44, BDO 000055203, REGON 011112549, dalej zwana Administratorem.

2) Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania informacji o usługach i produktach, które oferujemy, zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

4) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług. Przetwarzanie danych na ww potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ostatniego kontaktu.

5) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa :
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres mail jacek.abelski@diversey.com

6) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku
Diversey Polska Sp. z o.o